ตารางวันและเวลาลงทะเบียนเรียน 2557/2 


ดาวน์โหลด ตารางวันและเวลาลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียน

สำนักทะเบียน

มาตรการในการจัดเตรียมข้อสอบ  


ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออก มาตรการในการจัดเตรียมข้อสอบ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและรอบคอบในการจัดเตรียมข้อสอบทุกครั้ง

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร

ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการวันประสาทปริญญา ประจำปี 2557  


กำหนดการประสาทปริญญา 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทะเบียนกรุณาเลือกรูปแบบ การเข้าระบบ / Select Version

English Version ไทย เวอร์ชั่น

© 2010สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ