ตารางคิว และ คู่มือการลงทะเบียน S/57
ตารางคิวการลงทะเบียน--> Download
คู่มือการลงทะเบียน --> Download
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail Rsu
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail.rsu.ac.th ดังเอกสารแนบ ไปที่เมนู Download

เอกสารแนบ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชาสัมพันธ์จุดให้บริการของ Samsung Service Center
                       นักศึกษาทีได้รับ Tablet Samsung หรือท่านใดที่ใช้อุปกรณ์เสริมต่าๆง ของ Samsung เช่น Smart phone หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถนำมาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ที่จุดให้บริการ ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 1-207 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

                                                     Download บันทึกข้อความฉบับเต็ม
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การลงโปรแกรมป้องกันไวรัส 
บุคลากรทุกท่านสามารถ Download โปรแกรมป้องกันไวรัสได้ที่ เว็บ http://ict.rsu.ac.th ไปที่เมนู Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง : ปัญหาการใช้งานระบบ intranet   

เนื่องด้วยมีปัญหาการใช้ระบบงานจาก Browser ต่าง เช่น Firefox google chome Safari เป็นต้นนั้น ทำให้การ click รายชื่อวิชาแล้วไม่ขึ้น ทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแนะนำให้ใช้ IE  แทน เพื่อป้องกันปัญหาการลงทะเบียน ที่ไม่สมบุรณ์ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


**** หากกดปุ่ม click แล้วรายวิชายังไม่ขึ้น กรุณากดปุ่ม click ซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง ****
  ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง SSL VPN
 
  • คู่มือการใช้งานระบบ SSL VPN สามารถ Download ได้ ที่นี่
  • คู่มือการใช้งาน Web VPN สามารถ Download ได้ ที่นี่

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 3630   3632   5649
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุณาเลือกรูปแบบ การเข้าระบบ / Select Version

English Version ไทย เวอร์ชั่น

© 2010สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ